Αναμορφωμένος ενιαίος αξιολογικός πίνακας διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων Δ.Δ.Ε. Ηλείας – Κλήση των υποψηφίων σε συνέντευξη

Εκπαιδευτικοί ΠΥΣΔΕ

1) Αναμορφωμένος ενιαίος αξιολογικός πίνακας διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων Δ.Δ.Ε. Ηλείας.
{σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 της αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2022 (ΦΕΚ 6141/τ.Β΄/3-12-2022) Υ. Α.}

Αναμορφωμένος Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. ΔΕ Ηλείας

2) Κλήση υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων Δ.Δ.Ε. Ηλείας σε συνέντευξη.
{σύμφωνα με το άρθρο 5 της αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2022 (ΦΕΚ 6141/τ.Β΄/3-12-2022) Υ. Α.}

Πρόγραμμα συνεντεύξεων