ΑΦΙΣΑΣ (ΤΥ-ΔΥΕΠ 6001589

Η Πράξη αφορά στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μαθητών/τριών προερχόμενων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και μαθητών/τριών με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, καθώς και στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων κυρίως στο γραμματισμό, αλλά και στον αριθμητισμό και επιπλέον σε συμπληρωματικά αντικείμενα, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί να ανταπεξέλθουν στο πρόγραμμα σπουδών τους και να […]

Continue Reading

Παράλληλη Στήριξη- Συνεκπαίδευση-Υποστήριξη, ΚΕΔΑΣΥ/ΕΔΥ-ΣΔΕΥ-ΑΦΙΣΑ

«Η Πράξη αφορά στη στήριξη του θεσμού της Παράλληλης Στήριξης-Συνεκπαίδευσης και  στην ενίσχυση των ΚΕΔΑΣΥ/ΕΔΥ-ΣΔΕΥ, με στόχο την ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση,  τη συμπερίληψη και την ισότιμη συμμετοχή των μαθητών/τριών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στα σχολεία γενικής αγωγής της Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για την κάλυψη των αναγκών της  Πράξης απασχολούνται […]

Continue Reading

Υποβολή δήλωσης προτίμησης για βελτίωση θέσης – Οριστικής Τοποθέτησης σε κενές οργανικές θέσεις Δ.Ε. Ηλείας

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι την μέχρι την Πέμπτη, 23-5-2024, στο mail@dide.ilei.sch.gr. Οι εκπ/κοί που μετατέθηκσν στην Δ.Ε Ηλείας, εφόσον έχουν εντοπιότητα/συνηπηρέτηση στην Ηλεία να υποβάλουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, για να μοριοδοτηθούν στα παραπάνω κριτήρια μετάθεσης.   ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2024-signed ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2024 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ 17-5-2024 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΑ […]

Continue Reading

ΑΦΙΣΑ (ΣΜΕΑΕ & ΤΕ)

Η Πράξη αφορά στην ενίσχυση των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και των Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ) που λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης ώστε η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών χωρίς διακρίσεις. Στόχος της Πράξης είναι η ενσωμάτωση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις Σχολικές […]

Continue Reading

Πίνακας ονομαστικά υπεράριθμων εκπ/κών Δ.Ε. Ηλείας- Τοποθέτηση ονομαστικά υπεράριθμων εκπ/κών σε κενές οργανικές θέσεις Δ.Ε. Ηλείας

Προθεσμία Γραπτών αντιρρήσεων μέχρι, την Δευτέρα, 20/5/2024 και ώρα 12:00. μ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο mail:mail@dide.ilei.sch.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ _16-5-2024 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΓ. ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ 13 16-5-2024

Continue Reading

Πρόσκληση εκπαιδευτικών προς υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών ΠΕ & ΔΕ για το σχολικό έτος 2024 -2025

ΕΞΕ – 49780 – 2024 – Πρόσκληση εκπαιδευτικών προς υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών ΠΕ & ΔΕ για το σχολικό έτος 2024 -2025

Continue Reading

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78-Κοινωνικών Επιστημών, κατόχων πτυχίου Τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι., στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελώς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Ψ80Η46ΝΚΠΔ-Υ0Χ

Continue Reading

Υποβολή δήλωσης ρύθμισης υπεραριθμίας – Τοποθέτησης υπεράριθμων εκπ/κών σε κενές οργανικές θέσεις

ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΚΡΙΣΗ _ΑΡΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ 2024 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ 2024 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΑΕ 204 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥ 2024 ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ_

Continue Reading