Πίνακες δεκτών/μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών/τριων σχολικών μονάδων και Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ. της ΔΔΕ Ηλείας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΔΝΤΩΝ _ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ 18 31-10-2023 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΔΝΤΩΝ –ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ 18 31-10-2023 Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mail@dide.ilei.sch.gr, μέχρι την Παρασκευή 3/11/2023 και ώρα 15:00μ μ.

Όλο το άρθρο

Επαναπροκήρυξη – Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΔΝΤΩΝ 2023 (6ΗΦΘ46ΝΚΠΔ-Δ2Π) Αίτηση_Υποδιευθυντών_Υ.π.Τομέων_Ε.Κ._ΔΔΕ_ΗΛΕΙΑΣ_2023-_ ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ ν._4823_2021_ΦΕΚ_136_Β_3-8-2021 ΦΕΚ_5426_Β_14-09-2023_ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΥΠ.ΤΟΜΕΩΝ_Ε.Κ    

Όλο το άρθρο