ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ-ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ. ΤΗΣ ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ

Εκπαιδευτικοί ΠΥΣΔΕ

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων από Τετάρτη 18/1/2023 έως Παρασκευή 20/1/2023 και ώρα 23:59.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη εφαρμογής υποβολής αιτήσεων https://schooldirectors.minedu.gov.gr
{σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 της αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2022 (ΦΕΚ 6141/τ.Β΄/3-12-2022) Υ. Α.}

 

ΕΚ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ & Ε.Κ. Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ