Αίτηση και δικαιολογητικά για έκδοση και ανανέωση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος

Ανανέωση άδειας διδασκαλίας φροντιστηρίων & ΚΞΛ

ΑΙΤΗΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ