Πίνακες δεκτών/μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών/τριων σχολικών μονάδων και Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ. της ΔΔΕ Ηλείας

Εκπαιδευτικοί ΠΥΣΔΕ

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mail@dide.ilei.sch.gr, μέχρι την Παρασκευή 3/11/2023 και ώρα 15:00μ μ.