Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ σε θέσεις επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

Εκπαιδευτικοί Μεταθέσεις-Αποσπάσεις

ΕΞΕ – 39753 – 2023 – Διαβίβαση Ανακοινώσεων-Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας

ΨΧΟ6ΟΞΛΔ-4ΓΘ_διοικητικό

ΨΞΓΥΟΞΛΔ-1ΑΖ_επιστημονικό