Αιτήσεις Τοποθέτησης αναπληρωτών εκπ/κών (COVID-19)

Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι σήμερα, 11/2/2021 και ώρα 12:00 στο mail: mail@dide.ilei.sch.gr.

Η τοποθέτησή τους θα γίνει σήμερα, Πέμπτη 11/2/2021.

 

Οι τοποθετηθέντες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία εντός δύο εργασίμων ημέρων από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους σε σχολική μονάδα, σύμφωνα με την απόφαση του οικείου Δ/ντή Εκπ/σης (δηλ. από την Παρασκευή 12/2/2021 μέχρι τη Δευτέρα 15/2/2021).