Ενημέρωση περί λειτουργίας των τμημάτων του “Μεταλυκειακού έτους-Τάξης μαθητείας”

Επ/κή Εκπ/ση Μαθητεία

Σε συνέχεια του υπ’αριθμ. Φ7/36528/ΓΓ4/ 12-03-2020 εγγράφου του Τμήματός μας με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων για τα τμήματα του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.», σας γνωρίζουμε ότι, εφόσον το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. ως σύνολο μάθησης αποτελεί εκπαιδευτική λειτουργία, ισχύει η υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/21-03-2020 (Β’ 956) ΚΥΑ με θέμα “Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας, προσωρινής απαγόρευσης των εκπαιδευτικών εκδρομών εντός και εκτός της χώρας και προσωρινής απαγόρευσης μετακινήσεων και επισκέψεων μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και εκπαιδευτικών, καθώς και προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του εξωτερικού για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020”. Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ αποφασίζεται «προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας …των πάσης φύσης εκπαιδευτικών λειτουργιών, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία». Συνεπώς ισχύει και προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και για τους δύο μαθησιακούς χώρους (χώρος εργασίας και εκπαιδευτική δομή) στους οποίους υλοποιείται το “Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας”.