Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίων

Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Προσλήψεις

Παρακαλούμε οι εκπαιδευτικοί που επιλέχθηκαν σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα στο πρόγραμμα «Ενισχυτική Διδασκαλία για παροχή υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας σε ομάδες μαθητών που έχουν κενά ή προβλήματα μάθησης (σχολικά έτη 2023-2026)» με κωδικό ΟΠΣ 6001775, αφού ενημερωθούν από την με αρ. πρωτ. 146621/Δ2/20-12-2023 εγκύκλιο έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2023-24, να παρουσιαστούν στη ΔΔΕ Ηλείας τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 9:00.

Πίνακας Τοποθέτησης Αναπληρωτών ανά ΣΚΑΕ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ