Πρόσκληση εγγεγραμμένων στον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα επιλογής Δ/ντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Δ.Δ.Ε. Ηλείας για υποβολή νέας δήλωσης προτίμησης τοποθέτησης, σε εναπομείνασες κενές θέσεις Δ/ντών/ντριών σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Ηλείας

Εκπαιδευτικοί ΠΥΣΔΕ

ΝΕΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΝΤΩΝ (6ΣΒΙ46ΜΤΛΗ-Ψ7Ν)