Ανακοίνωση πινάκων δεκτών/μη δεκτών υποψηφίων διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων (Ε.Κ.) της ΔΔΕ Ηλείας

Εκπαιδευτικοί ΠΥΣΔΕ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ-ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ/ΝΤΩΝ & ΕΚ ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ
{σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 της αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2022 (ΦΕΚ 6141/τ.Β΄/3-12-2022) Υ. Α.}

Πίνακας δεκτών υποψηφίων

Πίνακας μη δεκτών υποψηφίων

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων από Τετάρτη 18/1/2023 έως Παρασκευή 20/1/2023 και ώρα 15:00.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη εφαρμογής υποβολής αιτήσεων https://schooldirectors.minedu.gov.gr
{σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 της αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2022 (ΦΕΚ 6141/τ.Β΄/3-12-2022) Υ. Α.}

 

ΕΚ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ & Ε.Κ. Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ