Πλήρωση κενών/κενούμενων θέσεων των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας κατά το σχολικό έτος 2022-2023

Εκπαιδευτικοί

ΨΞ0Ρ46ΜΤΛΗ-601

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ_ΚΕΠΕΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΠΥΜ_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Yp_Dilwsi__K.E.ΠΕ.A