Παραλαβή πιστοποιητικών ΚΠΓ

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Μαθητές

Σας γνωρίζουμε ότι είναι διαθέσιμα για παραλαβή από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας τα πιστοποιητικά ΚΠΓ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα παραλαμβάνουν από τη γραμματεία της ΔΔΕ Ηλείας καθημερινά 8:00-14:00 ως εξής:

  1. οι ενήλικοι αυτοπροσώπως ή από τρίτους με εξουσιοδότηση από το gov.gr
  2. οι ανήλικοι αυτοπροσώπως ή από τον κηδεμόνα τους ή από τρίτους με εξουσιοδότηση από το gov.gr