Κύρωση αξιολογικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδου ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών για πρόσληψη σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας για το διδακτικό έτος 2021-2022, μέσω τοπικής πρόσκλησης

Εκπαιδευτικοί Προσλήψεις

ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ_ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΕΠ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ25_ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ_ΕΕΠ_ΠΕ25_ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

6ΘΓ446ΜΤΛΗ-ΓΗΖ