Σχολικά Εργαστήρια Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ – ΣΕΠΕΗΥ

Εργαστήρια

Διευκρινίσεις για τις εγκυκλίους επιλογής και αρμοδιοτήτων των Υπευθύνων ΣΕΠΕΗΥ
Υ.Α. έγκρισης κανονισμού ΣΕΠΕΗΥ
Κανονισμός Λειτουργίας Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ
Πρότυπο ετήσιας έκθεσης λειτουργίας ΣΕΠΕΗΥ
Ενδεικτικό Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής