ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ηλείας

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Το Στέκι των Πληροφορικών

SaferInternet.gr

SafeLine.gr

 

Εφαρμογή Χαρτογράφησης Μονάδων Εκπαίδευσης Ν. Ηλείας

Ενημερωτικό Δελτίο «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» - ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ηλείας

25ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής

2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO (World Robot Olympiad)

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2013

Ανακύκλωση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών

 

Ιστοσελίδες μονάδων

Αναφορά προβλημάτων

Διαδικτυακά εργαλεία τεχνικού ελέγχου

Σχολικά Εργαστήρια Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.)

Υπεύθυνος ΣΕΠΕΗΥ

Διαδικασία ορισμού Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, ΕΠΑ.Λ και Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Δυτεροβάθμιας Εκπαίδευσης– Εφαρμογή Τρίωρης Εργαστηριακής απασχόλησης

(Πρόκειται για την 72322/Γ7/21-06-2010 που αντικατέστησε την 86214/Γ7/17-07-2009. Επισημαίνονται οι αλλαγές με πράσινο χρώμα...).

1. Διαδικασία ορισμού των Υπευθύνων Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.

Σύμφωνα με την απόφαση 105657/2002/Δ1 του ΥΠΕΠΘ Στην αρχή κάθε διδακτικού έτους, κατά τη συνεδρίαση για την κατανομή των εξωδιδακτικών εργασιών του συλλόγου διδασκόντων, γίνεται η επιλογή του Υπευθύνου Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. του Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ ή Σ.Μ.Ε.Α.Ε. στο οποίο υπάγεται το Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.

Ο σύλλογος διδασκόντων προτείνει έναν εκπαιδευτικό από αυτούς οι οποίοι διδάσκουν τα μαθήματα Πληροφορικής (κατά προτεραιότητα κλάδου ΠΕ19 ή ΠΕ20), ως Υπεύθυνο για κάθε Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. του σχολείου.

Η πρόταση για τον Υπεύθυνο Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. διαβιβάζεται στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ο Διευθυντής με απόφασή του ορίζει τον Υπεύθυνο Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. για ένα διδακτικό έτος (αν ο Υπεύθυνος Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ είναι αναπληρωτής, η θητεία του διαρκεί όσο ο χρόνος αναπλήρωσης).

Η απόφαση κοινοποιείται στο σχολείο και στη Δ/νση ΣΕΠΕΔ / Τμήμα ΣΤ’ Μελετών του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.

2. Προϋποθέσεις επιλογής

Ως Υπεύθυνος Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. επιλέγεται εκπαιδευτικός, από αυτούς οι οποίοι διδάσκουν τα μαθήματα Πληροφορικής (κατά προτεραιότητα κλάδου ΠΕ19 ή ΠΕ20), ο οποίος υπηρετεί στη σχολική μονάδα στην οποία ανήκει το εργαστήριο και δεν έχει οριστεί υπεύθυνος άλλου εργαστηρίου.

Όταν στην σχολική μονάδα υπηρετούν περισσότεροι του ενός εκπαιδευτικοί ειδικότητας πληροφορικής, τότε ο σύλλογος διδασκόντων, προκειμένου να αιτιολογήσει την πρότασή του, επιλέγει έναν βάσει των παρακάτω κριτηρίων τα οποία συνεκτιμώνται:

Για τη θέση του Υπεύθυνου Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. δεν προτείνεται ο Διευθυντής του σχολείου. Επίσης, δεν προτείνεται ο Υποδιευθυντής του σχολείου, εκτός των περιπτώσεων που δεν υπάρχει άλλος εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ19-20 στο σχολείο.

3. Καθήκοντα του Υπευθύνου Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.

Τα καθήκοντα του Υπευθύνου Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. περιγράφονται αναλυτικά στον «Κανονισμό Λειτουργίας Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ».

4. Τρίωρη Εργαστηριακή απασχόληση του Υπευθύνου Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.

Για την αποτελεσματική κάλυψη των υποχρεώσεών του, οι οποίες εντάσσονται στα διδακτικά του καθήκοντα, ο Υπεύθυνος Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. θα διαθέτει τρεις (3) ώρες από το υποχρεωτικό διδακτικό του ωράριο.

Οι τρεις αυτές ώρες θα καταγράφονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου στο οποίο ανήκει το εργαστήριο, κατανεμημένες σε διαφορετικές ημέρες.

Εάν μετά την κάλυψη του εργαστηριακού τριώρου του Υπευθύνου Σ,Ε.Π.Ε.Η.Υ. προκύψουν ανάγκες σε ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων Πληροφορικής, αυτές καλύπτονται από αποσπασμένο στο σχολείο καθηγητή, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ανατίθενται υπερωριακά σε καθηγητές του σχολείου που διδάσκουν Πληροφορική, συμπεριλαμβανομένου του Υπευθύνου Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.

O Υπεύθυνος Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ δεν απαλλάσσεται από εξωδιδακτικές εργασίες και εφημερίες. Υποστηρίζει συμβουλευτικά τη λειτουργία του σχολείου σε θέματα που αφορούν στις Τεχνολογίες Πληροφοριών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αναλαμβάνει και τη διεκπεραίωση των σχετικών εργασιών.

Με ευθύνη των Διευθυντών των σχολείων να ενημερωθούν ενυπόγραφα οι καθηγητές που διδάσκουν τα μαθήματα Πληροφορικής.

Ο Ειδικός Γραμματέας
Μιχάλης Κοντογιάννης

Σχετικές:

  • 72322/Γ7/21-06-2010 Υ.Α. "Διαδικασία ορισμού Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, ΕΠΑ.Λ και Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Δυτεροβάθμιας Εκπαίδευσης"
  • 86214/Γ7/17-07-2009 Υ.Α. "Διαδικασία ορισμού Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, ΕΠΑ.Λ και Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Δυτεροβάθμιας Εκπαίδευσης– Εφαρμογή Τρίωρης Εργαστηριακής απασχόλησης"
  • 100084/Γ7/25-07-2008 Y.A. "Επιλογή και Ορισμός Υπευθύνου Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ – Εφαρμογή Τρίωρης Εργαστηριακής απασχόλησης" (ανακοινοποίηση στο ορθό: 15-09-2008)
  • 56066/Γ7/5-6-2006 Y.A. "α) Επιλογή και Ορισμός Υπεύθυνου ΣΕΠΕΗΥ των Γυμνασίων και Ενιαίων Λυκείων. β) Εφαρμογή Τρίωρης Εργαστηριακής απασχόλησης του Υπεύθυνου ΣΕΠΕΗΥ"

Λειτουργία ΣΕΠΕΗΥ

Κανονισμός Λειτουργίας ΣΕΠΕΗΥ

Υποδείγματα τήρησης υπηρεσιακών βιβλίων και εντύπων

Σχετικές:

Συστάσεις και οδηγίες