ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ηλείας

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Το Στέκι των Πληροφορικών

SaferInternet.gr

SafeLine.gr

 

Εφαρμογή Χαρτογράφησης Μονάδων Εκπαίδευσης Ν. Ηλείας

Ενημερωτικό Δελτίο «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» - ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ηλείας

25ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής

2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO (World Robot Olympiad)

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2013

Ανακύκλωση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών

 

Ιστοσελίδες μονάδων

Αναφορά προβλημάτων

Διαδικτυακά εργαλεία τεχνικού ελέγχου

18ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής
(Σχολικό Έτος 2005-6)

Θέμα Α' Φάσης: Ακρόπολη

Η Ακρόπολη των Αθηνών, αποτελεί αν όχι το σημαντικότερο, ένα από τα σημαντικότερα δημιουργήματα της ανθρωπότητας. Η κατασκευή της Ακρόπολης από τη σύλληψη, τη σχεδίαση, τη μελέτη, το κτίσιμο και τη δημιουργία των αιώνιων γλυπτών της αποκαλύπτουν το μεγαλείο του Ελληνικού πολιτισμού.

Ένα από τα πάρα πολλά προβλήματα που είχαν να αντιμετωπίσουν οι Αρχαίοι Έλληνες ήταν αυτό της ανύψωσης των μαρμάρων στον ιερό βράχο. Για να το επιτύχουν χρησιμοποιήσανε ένα σύστημα με τροχαλίες, έτσι ώστε όταν μια άδεια άμαξα κατέρχονταν να χρησιμοποιείται σαν αντίβαρο για την ανερχόμενη. Για την καλλίτερη επίτευξη του πιο πάνω σκοπού, ήταν προτιμότερο οι ελαφρύτερες άμαξες να ανέλθουν πρώτες.

Κατά η δημιουργία των γλυπτών της μετώπης του Παρθενώνα, μερικά ξεχωριστά κομμάτια πεντελικού μαρμάρου έπρεπε να μεταφερθούν άμεσα και σε συγκεκριμένη σειρά. Τα κομμάτια αυτά ήταν μικρά και πρακτικά μικρού βάρους (ενδεικτικό βάρος 1).

Έργο σας είναι να κατασκευάσετε ένα πρόγραμμα το οποίο θα βοηθήσει τους προγόνους μας να προγραμματίσουν την σειρά μεταφοράς των φορτίων. Τα βάρη με την ενδεικτική τιμή 1, αντιστοιχούν σε αυτά τα ξεχωριστά κομμάτια μάρμαρο που πρέπει να μεταφερθούν με τη σειρά που εμφανίζονται.

Αρχεία Εισόδου

Τα αρχεία εισόδου με όνομα acropolis.in είναι αρχεία κειμένου με την παρακάτω δομή: Η πρώτη γραμμή έχει έναν ακέραιο αριθμό N, 1<N<1000 που εκφράζει τον αριθμό των φορτίων που πρέπει να μεταφερθούν. Οι επόμενες Ν γραμμές (2, 3, ... , Ν+1) περιέχουν οι κάθε μία έναν ακέραιο αριθμό Β, 1 <= Β <= 9000. Τα φορτία με Β=1 πρέπει να μεταφερθούν στη σειρά που εμφανίζονται.

Αρχεία Εξόδου

Τα αρχεία εξόδου με όνομα acropolis.out είναι αρχεία κειμένου με την παρακάτω δομή: Έχουν ακριβώς N γραμμές σε κάθε μία από τις υπάρχει ο αριθμός που αντιστοιχεί στη σειρά μεταφοράς των φορτίων και εμφανίζει το βάρος του φορτίου που πρέπει να μεταφερθεί.

Παραδείγματα Αρχείων Εισόδου Εξόδου:
acropolis.in acropolis.out   acropolis.in acropolis.out

10
1740
532
9000
1
8500
4000
5000
2120
777
8999

532
777
1740
1
2120
4000
5000
8500
8999
9000

 

9
7791
1
1
1
1
1
1
1
614

614
1
1
1
1
1
1
1
7791


Ενδεικτική λύση σε Pascal
PROGRAM acropolis; (* by Nikos Adamopoulos *)
VAR
 f: Text;
 i, j, tmp, pos, pieces, tosort, p: Integer;
 weights: array [1..1000] of Integer;
 monades: array [1..1000] of Boolean;

BEGIN
 assign(f, 'acropolis.in');
 reset(f);
 readln(f, pieces);
 tosort:=0;
 for i:=1 to pieces do
  begin
   readln(f,p);
   if p=1 then
    monades[i]:=true
   else
    begin
     tosort:=tosort+1;
     weights[tosort]:=p;
     monades[i]:=false;
    end;
  end;
 Close(f);

 for i:=1 to tosort-1 do
  for j:=1 to tosort-i do
   if weights[j]>weights[j+1] then
    begin
     tmp:=weights[j];
     weights[j]:=weights[j+1];
     weights[j+1]:=tmp;
    end;

 assign(f, 'acropolis.out');
 rewrite(f);
 pos:=0;
 for i:=1 to pieces do
  begin
   if monades[i] then
    writeln(f,1)
   else
    begin
     pos:=pos+1;
     writeln(f, weights[pos]);
    end;
  end;
 Close(f);
 halt(0);
END.

Θέμα Β' Φάσης: Απολλώνιες Διαδρομές (Αμφικτιονία των Δελφών)

Στην αρχαία Ελλάδα, οι πόλεις που βρίσκονταν κοντά σε ιερούς χώρους λατρείας συγκροτούσαν «συνδέσμους», τις λεγόμενες αμφικτιονίες, με σκοπό την προάσπιση και διατήρηση των ιερών. Το πλέον σημαντικό ιερό της περιόδου 1000 πΧ – 300 μΧ ήταν αυτό του μαντείου των Δελφών. Η αμφικτιονία των Δελφών υπήρξε για χιλιάδες χρόνια μια αρραγής αμφικτιονία που διατήρησε το μεγαλείο το μαντείου. Το μαντείο των Δελφών ήταν αφιερωμένο στο θεό Απόλλωνα. Οι αρχαίοι πίστευαν ότι οι θεοί επισκέπτονταν τα ιερά και τις πόλεις που προστάτευαν.

Οι αρχαίες Ελληνικές πόλεις συνδέονταν οδικά όπως και οι περισσότερες σύγχρονες πόλεις με περισσότερες από μία διαδρομές. Προφανώς, στην αρχαιότητα δεν υπήρχαν μονόδρομοι, οπότε κάθε δρόμος είναι δύο κατευθύνσεων. Ο θεός Απόλλωνας κάθε φορά που ξεκινώντας από μία πόλη ήθελε να επισκεφτεί μιαν άλλη, μπορούσε να το κάνει με οποιοδήποτε τρόπο αλλά επιθυμούσε να γνωρίζει τη μικρότερη διαδρομή. Έργο σας είναι να υλοποιήσετε ένα πρόγραμμα ώστε να βοηθήσετε τον Απόλλωνα να υπολογίζει το μήκος της συντομότερης διαδρομής, δηλαδή της διαδρομής με την ελάχιστη συνολική απόσταση.

Παρατήρηση για το θέμα: Το μέγιστο μήκος σε στάδια μεταξύ δύο πόλεων είναι 99.

Παράδειγμα

Έστω 6 αρχαίες Ελληνικές πόλεις, μέλη της αμφικτιονίας των Δελφών, οι οποίες είναι συνδεδεμένες οδικά όπως φαίνονται στο παρακάτω σχήμα. Ο Απόλλωνας επιθυμεί να μετακινηθεί από το μαντείο των Δελφών (θέση 1) στην πόλη των Πλαταιών (θέση 6). Η κοντινότερη διαδρομή από τον κόμβο 1 στον κόμβο 6 είναι η 1®2®3®4®6, με συνολικό μήκος 6 (εμφανίζεται στο διάγραμμα με κόκκινο)! Η διαδρομή 1®2®6 έχει μήκος 8, και η διαδρομή 1®5®4®6 έχει μήκος 7.

image

Αρχεία Εισόδου:

Το αρχείο εισόδου ονομάζεται apollon.in και έχει πάντα την εξής δομή:

Αρχεία Εξόδου:

Το αρχείο εξόδου ονομάζεται apollon.out και περιέχει ακριβώς 1 γραμμή, η οποία περιέχει το μήκος της μικρότερης δυνατής διαδρομής μεταξύ των ζητούμενων κόμβων.

Παραδείγματα Αρχείων Εισόδου – Εξόδου:
apollon.in apollon.out   apollon.in apollon.out

6 7
1 2 3
1 5 4
2 3 1
2 6 5
3 4 1
4 5 2
4 6 1
1 6

6

 

7 13
1 2 3
1 5 4
1 7 3
2 3 1
2 6 5
2 7 2
3 4 1
3 7 5
4 5 2
4 6 1
4 7 6
5 7 7
6 7 8
2 7

2

Μέγιστος χρόνος εκτέλεσης: 5 δευτερόλεπτα.


Ενδεικτική λύση σε Pascal
PROGRAM apollon; (* by Nikos Adamopoulos *)
CONST
 maxt=650;
VAR
 town_dist:array[1..maxt,1..maxt] OF LongInt ;
 distance:array[1..maxt] OF LongInt;
 changed:array[1..maxt] OF Boolean;
 i,j,a,b,L,N,from,dest,ct,cd,nd:LongInt;
 chans:Boolean;
 inpFile:TextFile;
 outFile:Textfile;

BEGIN
 assign(inpFile, 'apollon.in');
 assign(outFile, 'apollon.out');
 reset(inpFile);
 readln(inpFile, N, L);
 FOR i:=1 TO N DO
  BEGIN
   distance[i]:=MaxInt;
   changed[i]:=false;
   FOR j:=1 TO N DO town_dist[i,j]:=MaxInt;
  END;

 FOR i:=1 TO L do
  BEGIN
   readln(inpFile, a, b, cd);
   town_dist[a,b]:=cd;
   town_dist[b,a]:=cd;
  END;

 readln(inpFile, from, dest);
 close(inpFile);

 ct:=from;
 cd:=0;
 distance[ct]:=cd;
 REPEAT
  changed[ct]:=false;
  FOR i:=1 TO N DO
   BEGIN
    nd:=cd+town_dist[ct,i];
    IF nd<distance[i] THEN
     BEGIN
      distance[i]:=nd;
      changed[i]:=true;
     END;
    END;

  chans:=false;
  i:=0;
  REPEAT
   i:=i+1;
   IF changed[i] THEN
    BEGIN
     chans:=true;
     ct:=i;
     cd:=distance[i];
    END;
  UNTIL chans or (i=N);
 UNTIL not chans;

 rewrite(outFile);
 writeln(outFile,distance[dest]);
 close(outFile);
 halt(0);
END.

1ο Θέμα Τελικής Φάσης: Κυκλικός Επιταχυντής

Οι συμμετέχοντες στο camp του 18ου ΠΔΠ, επισκέφθηκαν το νέο Κυκλικό Επιταχυντή Στοιχειωδών Σωματείων (ΚΕΣΣ) Θεσσαλονίκης. Ο επιταχυντής αυτός, περιλαμβάνει N θυρίδες εισόδου σωματείων. Στην είσοδο κάθε θυρίδας τα σωμάτια λαμβάνουν ενέργεια Εin(Ν) (όπου Ν ο αριθμός της θυρίδας). Κατά την τροχιά τους μέχρι την επόμενη θυρίδα, τα σωμάτια, δαπανούν ενέργεια που αντιστοιχεί σε φράγμα δυναμικού Εout(Ν) που πρέπει να «υπερπηδήσουν». Αν Εin(Ν) ≥ Εout(Ν) το σωμάτιο θα φθάσει στην επόμενη θυρίδα (Ν+1), στην οποία και θα λάβει ενέργεια Εin(Ν+1). Η συνολική λοιπόν ενέργεια του σωματίου στην Ν+1 θυρίδα (εφόσον μπήκε στην Ν) θα είναι: (Εin(Ν) - Εout(Ν) )+ Εin(Ν+1).

Σας ζητούμε να αναπτύξετε πρόγραμμα το οποίο θα προσδιορίζει την πρώτη (με το μικρότερο αριθμό) θυρίδα από την οποία αν εισέλθει το σωμάτιο, θα ολοκληρώσει μια πλήρη κυκλική τροχιά εντός του επιταχυντή.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ

Το αρχείο cyclotron.in στην πρώτη γραμμή έχει έναν ακέραιο αριθμό που δηλώνει τον αριθμό των θυρίδων εισόδου Ν, όπου: (10 ≤ Ν ≤ 2000000). Στις επόμενες Ν γραμμές δίδονται από δύο ακέραιοι αριθμοί Χ, Υ που ξεχωρίζουν με ένα κενό (0 ≤ X, Y ≤ 1000). Ο πρώτος αριθμός κάθε γραμμής, (Χ) δίνει την ενέργεια (σε eV) που παρέχεται στο σωμάτιο με την είσοδό του στη θυρίδα και ο δεύτερος αριθμός, (Υ) δίνει την ενέργεια που δαπανά το σωμάτιο μέχρι την επόμενη θυρίδα.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΟΥ

Το αρχείο cyclotron.out αποτελείται από έναν ακέραιο που αντιστοιχεί στον αριθμό της θυρίδας από την οποία πρέπει να ξεκινήσει το σωμάτιο ώστε να ολοκληρώσει μια πλήρη κυκλική τροχιά εντός του επιταχυντή. Εάν δεν υπάρχει κατάλληλη θυρίδα εισόδου θα επιστρέφεται ο αριθμός 0.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ
cyclotron.in cyclotron.out

10
50 100
120 100
90 100
140 100
90 90
90 90
90 90
90 90
90 90
90 90

2

Μέγιστος χρόνος εκτέλεσης: 4 δευτερόλεπτα για κάθε τεστ.


Ενδεικτική λύση σε Pascal
PROGRAM apollon; (* by Nikos Adamopoulos *)
VAR
 portenergy:array[1..2000000] OF LongInt ;
 maxports, firstport, curenergy, curport, steps, i, ein, eout: LongInt;
 done:Boolean;
 inpFile:TextFile;
 outFile:Textfile;

BEGIN
 assign(inpFile, 'cyclotron.in');
 assign(outFile, 'cyclotron.out');
 reset(inpFile);
 readln(inpFile, maxports);
 FOR i:=1 TO maxports DO
  BEGIN
   readln(inpfile, ein, eout);
   portenergy[i]:=ein-eout;
  END;
 close(inpFile);

 firstport:=0;
 done:=false;
 REPEAT
  firstport:=firstport+1;
  curport:=firstport;
  curenergy:=0;
  steps:=0;
  REPEAT
   curenergy:=portenergy[curport]+curenergy;
   steps:=steps+1;
   curport:=curport+1;
   IF curport>maxports THEN curport:=1;
  UNTIL (curenergy<0) or (steps=maxports);
  IF (steps=maxports) and (curenergy>=0) THEN done:=true;
 UNTIL done or (firstport=maxports);

 rewrite(outFile);
 IF done THEN
  writeln(outFile,firstport)
 ELSE
  writeln(outFile,0);
 close(outFile);
 halt(0);
END.

2ο Θέμα Τελικής Φάσης: Επιστημονικά Ενδιαφέροντα

Στο 10o Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής, κάποιοι επιστήμονες είχαν διαφορετικές (επιστημονικές) απόψεις με κάποιους συναδέλφους τους. Για κάθε επιστήμονα γνωρίζουμε με ποιον από τους άλλους επιστήμονες διαφωνεί. (H σχέση "διαφωνία" είναι συμμετρική: Δηλαδή αν ο 1 διαφωνεί με τον 2, τότε και ο 2 διαφωνεί με τον 1)

Σας ζητούμε να αναπτύξετε πρόγραμμα το οποίο θα ελέγχει αν οι επιστήμονες μπορούν να χωριστούν σε δύο ομάδες εργασίας ώστε να μην υπάρχουν διαφωνίες στην ίδια ομάδα (να μην υπάρχουν δηλαδή επιστήμονες στην ίδια ομάδα που θα διαφωνούν μεταξύ τους). Αν αυτό είναι εφικτό, το πρόγραμμα θα πρέπει να υπολογίζει έναν χωρισμό σε δύο ομάδες εργασίας που δεν περιέχουν διαφωνίες. Διαφορετικά, θα πρέπει να διαπιστώνει ότι αυτό δεν είναι εφικτό.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ

Το αρχείο diafonies.in στην πρώτη γραμμή έχει έναν ακέραιο αριθμό που δηλώνει τον αριθμό των επιστημόνων Ν που συμμετείχαν στο συνέδριο, όπου 10 ≤ Ν ≤ 4000. Στις επόμενες N γραμμές δίδονται: Κατά αύξουσα σειρά οι αριθμοί των επιστημόνων, το πλήθος των άλλων επιστημόνων με τους οποίους διαφωνεί κάθε ένας και οι αριθμοί αυτών με αύξουσα σειρά. (Όλοι οι αριθμοί ξεχωρίζουν με ένα κενό).

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΟΥ

Το αρχείο diafonies.out περιέχει δύο (2) γραμμές. Σε κάθε μια από τις δύο υπάρχει ο αριθμός που δηλώνει το πλήθος των επιστημόνων της κάθε ομάδας εργασίας και οι αύξοντες αριθμοί των επιστημόνων που τη συγκροτούν. (Πρώτη είναι η ομάδα με το επιστήμονα με το μικρότερο αύξοντα αριθμό). Όλοι οι αριθμοί χωρίζονται με ένα κενό. Σε περίπτωση που οι επιστήμονες δεν είναι δυνατόν να χωριστούν σε δύο ομάδες το αρχείο περιέχει τους αριθμούς 0 σε δύο γραμμές (κενές ομάδες).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ
diafonies.in diafonies.out

10
1 2 3 9
2 1 4
3 3 1 4 10
4 2 2 3
5 3 7 8 9
6 1 10
7 2 5 10
8 2 5 10
9 2 1 5
10 4 3 6 7 8

4 1 4 5 10
6 2 3 6 7 8 9

Μέγιστος χρόνος εκτέλεσης: 3 δευτερόλεπτα για κάθε τεστ.

3ο Θέμα Τελικής Φάσης: Πρακτική Άσκηση

Η Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων & Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΠΥ) ανέλαβε από το Ακαδημαϊκό Έτος 2006-07 το συντονισμό της πρακτικής άσκησης των φοιτητών των τμημάτων Μηχανικών Η/Υ, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης δήλωσαν συμμετοχή Ν φοιτητές των αντιστοίχων τμημάτων (4 ≤ Ν ≤ 1000). Οι προσφερόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης είναι Μ (N ≤ M ≤ 1500). Ο Πίνακας P [I, J] έχει τιμή 1 αν ο φοιτητής Ι ενδιαφέρεται για τη θέση J και 0 στην αντίθετη περίπτωση.

Σας ζητούμε να αναπτύξετε πρόγραμμα το οποίο θα εξασφαλίζει πρακτική άσκηση σε όσο μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών γίνεται.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ

Το αρχείο practice.in στην πρώτη γραμμή έχει δύο αριθμούς: τον αριθμό Ν των ενδιαφερομένων φοιτητών και τον αριθμό Μ των προσφερομένων θέσεων που χωρίζονται με ένα κενό. Κάθε μία από τις επόμενες Ν σειρές περιέχει Μ ψηφία 0 ή 1, τα οποία χωρίζονται μεταξύ τους με ένα κενό και αναπαριστούν τις δηλώσεις των φοιτητών για τις αντίστοιχες θέσεις.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΟΥ

Το αρχείο practice.out περιέχει μία γραμμή με Ν αριθμούς, όπου κάθε αριθμός βρίσκεται στο διάστημα [0..M]. Ο πρώτος αριθμός δηλώνει τη θέση που θα καταλάβει ο πρώτος φοιτητής, ο δεύτερος αριθμός τη θέση που θα καταλάβει ο δεύτερος φοιτητής κοκ. (Φοιτητής με αριθμό 0 σημαίνει ότι δεν βρήκε θέση πρακτικής άσκησης της επιλογής του).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ
practice.in practice.out

4 5
1 0 1 1 0
1 0 0 0 0
0 1 1 0 0
0 0 0 1 0

3 1 2 4

Μέγιστος χρόνος εκτέλεσης: 5 δευτερόλεπτα για κάθε τεστ.