ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ηλείας

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Το Στέκι των Πληροφορικών

SaferInternet.gr

SafeLine.gr

 

Εφαρμογή Χαρτογράφησης Μονάδων Εκπαίδευσης Ν. Ηλείας

Ενημερωτικό Δελτίο «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» - ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ηλείας

25ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής

2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO (World Robot Olympiad)

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2013

Ανακύκλωση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών

 

Ιστοσελίδες μονάδων

Αναφορά προβλημάτων

Διαδικτυακά εργαλεία τεχνικού ελέγχου

Πληροφορική στο Δημοτικό Σχολείο

Μάθημα: Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)

Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός της διδασκαλίας της Πληροφορικής στο ολοήμερο δημοτικό είναι να αποκτήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες μια αρχική, συγκροτημένη και σφαιρική αντίληψη των βασικών λειτουργιών του υπολογιστή, μέσα σε μια προοπτική «τεχνολογικού αλφαβητισμού» και αναγνώρισης της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, αναπτύσσοντας παράλληλα ευρύτερες δεξιότητες κριτικής σκέψης, δεοντολογίας, κοινωνικής συμπεριφοράς αλλά και διάθεσης για ενεργοποίηση και δημιουργία τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε συνεργασία με άλλα άτομα ή ως μέλη μιας ομάδας. Να έλθουν σε επαφή με τις διάφορες χρήσεις του υπολογιστή (κύριου και βασικού συντελεστή της ανάπτυξης και εξάπλωσης των ΤΠΕ) ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας, ως γνωστικού − διερευνητικού εργαλείου (με τη χρήση κατάλληλου ανοικτού λογισμικού διερευνητικής μάθησης) και ως εργαλείου επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών στο πλαίσιο των καθημερινών σχολικών τους δραστηριοτήτων. Έτσι, με την απόκτηση της ικανότητας να κατανοούντις βασικές αρχές που διέπουν τη χρήση της υπολογιστικής τεχνολογίας και, γενικότερα των ΤΠΕ, σε σημαντικές ανθρώπινες ασχολίες (όπως: η πληροφορία και η επεξεργασία της, η επικοινωνία, η κοινωνική δικτύωση, η ψυχαγωγία, οι νέες δυνατότητες προσέγγισης της γνώσης), δημιουργούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις που ευνοούν μια παιδαγωγική και διδακτική μεθοδολογία επικεντρωμένη στο μαθητή, διευκολύνεται η διαφοροποίηση και εξατομίκευση των μαθησιακών ευκαιριών και, τέλος, οι μαθητές αποκτούν τις απαραίτητες κριτικές και κοινωνικές δεξιότητες που θα τους εξασφαλίσουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στη γνώση αλλά και δυνατότητες δια βίου μάθησης.


Βοηθητικό υλικό

Πρόγραμμα Σπουδών για το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο του ΕΑΕΠ

Εκπαιδευτικό λογισμικό

Επιλεγμένοι σύνδεσμοι

Μάθημα: Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Σκοπός του μαθήματος

Ο ειδικός σκοπός της εισαγωγής των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες με τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και να έλθουν σε μια πρώτη επαφή με διάφορες χρήσεις του ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας, ως γνωστικού - διερευνητικού εργαλείου και ως εργαλείου επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών στο πλαίσιο των καθημερινών σχολικών τους δραστηριοτήτων με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού και ιδιαίτερα ανοιχτού λογισμικού διερευνητικής μάθησης. Σκοπός είναι ο μαθητής να μαθαίνει με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) παρά για τη χρήση τους.


ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ Πληροφορικής (Δημοτικού)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα, Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, Αναθέσεις

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων που θα λειτουργήσουν με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (σε όλες τις τάξεις) ΩΡΕΣ
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) 2
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (σε όλες τις τάξεις) ΩΡΕΣ
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) 1 έως 5

Στο Υποχρεωτικό Πρόγραμμα (7 διδακτικές ώρες, από 08:10 έως 14:00) διδάσκονται 2 ώρες σε κάθε τάξη.

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα (2 διδακτικές ώρες, από 14:50 έως 16:15) τα γνωστικά αντικείμενα που θα διδάσκονται θα ορίζονται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων ύστερα από εισήγηση του Δ/ντή της σχολικής μονάδας, ο οποίος θα συνυπολογίζει τις δυνατότητες της σχολικής μονάδας, (ενδιαφέροντα μαθητών, μαθησιακό επίπεδο, προτιμήσεις γονέων, υλικοτεχνική υποδομή, πλεονάζουσες ώρες). Οι Γονείς μπορεί να προτείνουν μέχρι δύο (2) γνωστικά αντικείμενα. Το μάθημα Τ.Π.Ε. προτείνεται για όλα τα τμήματα του ολοήμερου προγράμματος, ως επιπλέον ώρες στις νέες τεχνολογίες, και προβλέπονται από 1 έως 5 ώρες.

Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων

Ισχύει για τα 1/θέσια, 2/θέσια, 3/θέσια, 4/θέσια, 5/θέσια και 6/θέσια Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ (σε όλες τις τάξεις) ΩΡΕΣ
Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση* 2

* Εκπαιδευτικός ειδικότητας

Στις περιπτώσεις έλλειψης εκπαιδευτικών πληροφορικής οι δύο (2) ώρες της Πληροφορικής διατίθενται για άλλο διδακτικό αντικείμενο επιλογής, ενώ στις περιπτώσεις που ούτε αυτό καταστεί δυνατό, οι 2 ώρες προστίθενται στις ώρες του δασκάλου.

Σχετικές:

 • Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-2011 "Τροποποίηση - συμπλήρωση της με αριθμ. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ 1139, τ.Β΄) και της με αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010 (ΦΕΚ 804,τ.Β΄) Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα- ΕΑΕΠ"
 • Φ.361.23/9/116014α/Δ1/11-11-2010 "Ωράριο διατιθέμενων εκπαιδευτικών από τη Β/θμια στην Α/θμια"
 • Φ.361.23/01/116014/Δ1/17-9-2010 "Ωράριο εκπαιδευτικών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης"
 • 639/1-9-2010 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Επιμορφωτών για το έργο "Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα) - Η Μετάβαση: Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων και δασκάλων στα δημοτικά σχολεία" του Ο.ΕΠ.ΕΚ.
 • Φ.12/879/88413/Γ1/20-7-2010 (ΦΕΚ 1139/28-7-2010, τ.Β'), Υ.Α. "Διδασκαλία-πρόγραμμα σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων που θα εισαχθούν στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία που θα λειτουργήσουν με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) - επανεξέταση & επικαιροποίηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων και οδηγιών για τα διδακτικά αντικείμενα του ολοήμερου προγράμματος"
 • Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010 (ΦΕΚ 804/9-6-2010, τ.Β') Υ.Α. "Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα"
 • Φ.50/249/93773/Γ1/3-8-2009 "Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο"
 • Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ 1139/23-8-2006, τ.Β΄), Υ.Α. "Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων για όλα τα 6/θ και άνω Δημοτικά Σχολεία"
 • Φ.20/482/95210/Γ1/9-9-2003 (ΦΕΚ 1325/16-9-2003, τ.Β΄), Υ.Α. "Πρόγραμμα Σπουδών του αντικειμένου «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» του Ολοήμερου Σχολείου" & "Ωρολόγιο Πρόγραμμα 1/Θ, 2/Θ, 3/Θ, 4/Θ, 5/Θ Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων"
 • ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ Πληροφορικής
 • ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ Πληροφορικής